ระบบสมุดโทรศัพท์ กรมชลประทานเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web Mobile Application เพื่อรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ให้สามารถค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมชลประทานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หากมีข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (คุณณฐมน) ห้อง 402
ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน โทร.2470 E-Mail : jaey54@gmail.com