หน้าหลัก

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี  (ลนก.)
เลขานุการกรม
สายใน 2200
โทร. 0-2243-6967
แฟกซ์ 0-2241-3025
มือถือ 08-1735-5258
อีเมล์ 
นางสาววรรณา  ศศิโรจน์   (ผอ.งบ.)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
สายใน 2230
โทร. 0-2241-3355
แฟกซ์ 0-2241-4507
มือถือ 06-5519-3028ม 08-9886-3766
อีเมล์ toy_ta@yahoo.com
นายวิชัย  ไตรสุรัตน์  (ผอ.ผง.)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
สายใน 2300 ,2440
โทร. 0-2241-2417
แฟกซ์ 0-2243-6951
มือถือ 08-9846-3779,08-4874-6250
อีเมล์ wichai_tri@mail.rid.go.th
นายชูชาติ  รักจิตร  (ผอ.พก.)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สายใน 2947
โทร. 0-2667-0905
แฟกซ์ 0-2243-6960
มือถือ 08-4874-6266
อีเมล์ chuchat1956@gmail.com
นายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล  (ผอ.พด.)
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
สายใน 2752 ,2240
โทร. 0-2241-2410,0-2669-4145
แฟกซ์ 0-2241-2410,0-2669-4145
มือถือ 
อีเมล์ 
นายวัชระ  เสือดี  (ผอ.ทส.)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สายใน 2841 ,2488
โทร. 0-2669-5015
แฟกซ์ 0-2243-1320
มือถือ 08-4874-6082
อีเมล์ 
นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์  (ผส.มด.)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน
สายใน 2220
โทร. 0-2241-4506,0-2243-6931
แฟกซ์ 0-2243-6931
มือถือ 
อีเมล์ law@mail.rid.go.th
นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม  (ผส.คก.)
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล
สายใน 378
โทร. 0-2583-8316
แฟกซ์ 0-2583-8762
มือถือ -
อีเมล์ -
นายวีรวัฒน์   อังศุพาณิชย์   (ผส.จด.)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สายใน 2463
โทร. 0-2669-5028
แฟกซ์ 0-2669-5028
มือถือ 08-4874-6071, 08-1397-9950
อีเมล์ weerawata40@gmail.com
นายกิตติพร  ฉวีสุข  (ผชช.จด.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
สายใน 2933
โทร. 0-2667-0933
แฟกซ์ 0-2669-1636
มือถือ 08-1849-7372
อีเมล์ kittiporn.chaweesuk@gmail.com
นายสุรัช  ธนูศิลป์  (ผส.บก.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
สายใน 2249, 2382
โทร. 0-2241-0068
แฟกซ์ 0-2243-7870
มือถือ 08-4874-6078
อีเมล์ surach36@gmail.com
นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ  (ผส.บอ.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
สายใน 2586
โทร. 0-2243-6913
แฟกซ์ 0-2243-6913
มือถือ 08-1488-2111
อีเมล์ -
นายเอนก  ก้านสังวอน  (ผส.บค.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สายใน 2355
โทร. 0-2243-6930, 0-2241-0062
แฟกซ์ 0-2243-6930
มือถือ 08-3073-9159
อีเมล์ -
นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร  (ผส.พญ.)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
สายใน 2345
โทร. 0-2243-6901
แฟกซ์ 0-2241-0429
มือถือ 06-2539-5564
อีเมล์ siew.sc89@gmail.com
นายธนา  สุวัฑฒน  (ผส.วพ.)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
สายใน 447
โทร. 0-2583-8448
แฟกซ์ 0-2583-5011
มือถือ 08-1802-0647
อีเมล์ thanar2810@gmail.com
นายประทีป  ภักดีรอด  (ผส.สธ.)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สายใน 2586
โทร. 0-2243-6913
แฟกซ์ 0-2243-6913
มือถือ 08-9500-6490
อีเมล์ ppakdeerod@gmail.com
นายพิเชษฐ์  ศุภฤกษ์  (ผส.อส.)
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สายใน 2287
โทร. 0-2241-2685
แฟกซ์ 0-2241-2685
มือถือ 08-4700-5319
อีเมล์ pichat34@gmail.com
นางเยาวลักษณ์  ทิพย์เดโช  (ผอ.กตน.)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
สายใน 2782
โทร. 0-2243-6959
แฟกซ์ 0-2243-6959
มือถือ 08-4700-0487
อีเมล์ audit10@mail.rid.go.th
นายณัฐพล  วุฒิจันทร์  (ผอ.กพร.)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สายใน 2606
โทร. 0-2241-1399
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 09-0926-5366
อีเมล์ 
นายสุจินต์  หลิ่มโตประเสริฐ  (ผอ.สช.)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สายใน 2824 ,2825 ต่อ 101
โทร. 0-2669-3738,0-2669-3775 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-1694-2208
อีเมล์ sujin_limtop@hotmail.com
นายสัณฐิต   พีรานนท์  (ผอ.ปพ.)
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สายใน 2341 ,2349
โทร. 0-2241-1045
แฟกซ์ 0-2243-1413
มือถือ 08-6309-4683
อีเมล์ sunthit@yahoo.com
นายวิทยา  แก้วมี (รก.)  (ผชช.พก.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-6692-5550
อีเมล์ -
Copyright © 2014 Royal Irrigation Department, All rights reserved.