หน้าหลัก

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17

นายจานุวัตร   เลิศศิลป์เจริญ  (ผส.ชป.1)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
สายใน 179
โทร. 0-5324-3984
แฟกซ์ 0-5324-5421
มือถือ 08-1885-6488
อีเมล์ lert.januwat@gmai.com
นายปรีชา  จานทอง  (ผส.ชป.2)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2
สายใน 200, 271
โทร. 0-5421-8088, 0-5422-3060
แฟกซ์ 0-5422-3061
มือถือ 08-4700-0509
อีเมล์ 
นายเทพพงษ์  ตรีเนตร  (ผส.ชป.3)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
สายใน 101
โทร. 0-55330-3025
แฟกซ์ 0-5533-3012
มือถือ 08-1815-8745
อีเมล์ ting343@hotmail.com
นายไชยงค์  จงอาสาชาติ  (ผส.ชป.4)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4
สายใน 103,104
โทร. 0-5571-0039
แฟกซ์ 0-5571-0039
มือถือ 092-2693777 081-6547784
อีเมล์ chaiyong3@hotmail.co.th
นายจารึก  วัฒนาโกศัย   (ผส.ชป.5)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5
สายใน 218
โทร. 0-4212-1144
แฟกซ์ 0-4212-1144
มือถือ 08-1487-1354
อีเมล์ 
นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข  (ผส.ชป.6)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6
สายใน 101
โทร. 0-4322-3914
แฟกซ์ 0-4322-7031
มือถือ 08-1828-2371
อีเมล์ 
นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล  (ผส.ชป.7)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7
สายใน 101
โทร. 0-4524-5323
แฟกซ์ 0-4524-5327
มือถือ 08-1845-4309 , 08-4700-0517
อีเมล์ office34@hotmail.com
นายชิตชนก  สมประเสริฐ  (ผส.ชป.8)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8
สายใน 201
โทร. 0-4435-4135
แฟกซ์ 0-4435-4393
มือถือ 08-5488-4555,08-4700-0497
อีเมล์ chichanok.rid@gmail.com
นายอาจิตร์  สุวานิชวงศ์  (ผส.ชป.9)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
สายใน 101,119
โทร. 0-3834-1432
แฟกซ์ 0-3834-2327
มือถือ 08-4805-5440, 08-4700-0490
อีเมล์ arjit34s@gmail.com
นายสุชาติ  เจริญศรี   (ผส.ชป.10)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10
สายใน 101
โทร. 0-3648-6206
แฟกซ์ 0-3648-6672
มือถือ 08-1911-4762
อีเมล์ ban_35@windowslive.com
นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล  (ผส.ชป.11)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
สายใน 411
โทร. 0-2962-5739
แฟกซ์ 0-2583-9906
มือถือ 08-1423-5765,08-4874-6192
อีเมล์ pongsakrid@gmail.com
นายสุรชาติ  มาลาศรี  (ผส.ชป.12)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12
สายใน 101, 102
โทร. 0-5640-5019
แฟกซ์ 0-5642-6516
มือถือ 08-1871-9703
อีเมล์ surachat_39@hotmail.com
-    (ผส.ชป.13)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13
สายใน 211, 212
โทร. 0-3464-1070
แฟกซ์ 0-3462-6716
มือถือ 
อีเมล์ 
นายเกิดชัย  ธัญวัฒนกุล  (ผส.ชป.14)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14
สายใน 201,203
โทร. 0-328-2644,0-3282-5645
แฟกซ์ 0-3282-5660
มือถือ 08-4700-0525
อีเมล์ 
นายปริญญา  สัคคะนายก   (ผส.ชป.15)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
สายใน 110
โทร. 0-7544-3166
แฟกซ์ 0-7537-0276
มือถือ 08-4700-0535,08-1892-3638
อีเมล์ youngnume@gmail.com
นายประสิทธิ์  ชรินานนท์  (ผส.ชป.16)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16
สายใน 110
โทร. 0-7390-0196
แฟกซ์ 0-7390-0196
มือถือ 08-1818-7790,08-4700-0516
อีเมล์ prasith34@gmail.com
นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์  (ผส.ชป.17)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
สายใน 111
โทร. 0-7354-2311
แฟกซ์ 0-7354-2311
มือถือ 08-1901-8875
อีเมล์ clc_treenarin@yahoo.com
Copyright © 2014 Royal Irrigation Department, All rights reserved.