โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
email: saohi@mail.rid.go.th
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1164
แฟกซ์ 0-3621-2168
นายไกรสิงห์  จันทรสุกรี  (ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
สายใน 111
โทร. 0-3621-2208,0-3621-2168
แฟกซ์ 0-3621-2168
มือถือ 08-1881-1835
อีเมล์ kraisingha@hotmail.com
นางสาวปุณณภา  นิลน้อย  (บท.คบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 105
โทร. 0-3622-0675
แฟกซ์ -
มือถือ 09-4195-1499
อีเมล์ -
นายพีระ  ธนามี  (วศ.คบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 102
โทร. 0-3622-0600
แฟกซ์ -
มือถือ -
อีเมล์ -
นายวรา  กลัดเนียม  (จน.คบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 103
โทร. 0-3622-0639
แฟกซ์ -
มือถือ 08-9181-6782
อีเมล์ -
นายจิรัฐิศักดิ์  วงษ์ทองคำ  (ชก.คบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 104
โทร. 0-3621-1164
แฟกซ์ -
มือถือ 08-1946-2974
อีเมล์ -
นายจิระพันธุ์  ศรีนิล  (สบ.1คบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 108
โทร. 0-3621-1164
แฟกซ์ -
มือถือ 08-1803-1750
อีเมล์ -
นายฤเดช  จีวร  (สบ.2คบ.คลองเพรียว-เสาไห้)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน -
โทร. 0-3671-0302
แฟกซ์ 0-3671-0302
มือถือ 09-2831-3849
อีเมล์ -