โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
email: bangban@mail.rid.go.th
32 ม.1 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3579-5801, 0-3579-5802
แฟกซ์ 0-3579-5800
นายวรวิทย์  บุณยเนตร  (ผคบ.บางบาล)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
สายใน -
โทร. 0-3579-5863
แฟกซ์ 0-3579-5800
มือถือ 08-1170-1809
อีเมล์ -
นางจันทรา  สุทนต์  (บท.คบ.บางบาล)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน -
โทร. 0-3579-5801
แฟกซ์ 0-3579-5800
มือถือ 08-9741-7083
อีเมล์ -
นายทนงศักดิ์    มูลใจตา  (วศ.คบ.บางบาล)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน -
โทร. 0-3579-5801
แฟกซ์ 0-3579-5800
มือถือ 08-0802-5249
อีเมล์ -
นายศราวุฒิ  ไวทยะวิญญู  (จน.คบ.บางบาล)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน -
โทร. 0-3579-5801
แฟกซ์ 0-3579-5800
มือถือ 08-1886-6606
อีเมล์ -
นายนิวัตร์  สุกแสง  (ชก.คบ.บางบาล)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน -
โทร. 0-3579-5801
แฟกซ์ 0-3579-5800
มือถือ 09-8251-8807
อีเมล์ -
นางณัฐกาญจน์  เชื้อมั่ง  (สบ.1คบ.บางบาล)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน -
โทร. 0-3579-5801
แฟกซ์ 0-3579-5800
มือถือ 08-1851-3954
อีเมล์ -
นายธีระวัฒน์  ธรรมนิยม  (สบ.2คบ.บางบาล)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน -
โทร. 0-3579-5801
แฟกซ์ 0-3579-5800
มือถือ 08-1412-3420
อีเมล์ -