สำนักงานเลขานุการกรม
(Office of the secretary)
http://information.rid.go.th/secretary
email: secret@mail.rid.go.th
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
VPN 3021, 3022
นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี  (ลนก.)
เลขานุการกรม
สายใน 2200
โทร. 0-2243-6967
แฟกซ์ 0-2241-3025
มือถือ 08-1735-5258
อีเมล์ 
นางสาวอรุณี  พงษ์พรประเสริฐ  (ฝบท.ลก.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2750
โทร. 0-2241-2690
แฟกซ์ 0-2243-6966
มือถือ 08-1759-9958
อีเมล์ secret@mail.rid.go.th
-    (ธก.ลก.)
หัวหน้างานธุรการ
สายใน 2384 ,2750
โทร. 0-2241-2690
แฟกซ์ 0-2243-6966
มือถือ -
อีเมล์ 
นางสุดา  พุ่มพวง  (บส.ลก.)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 2467
โทร. 0-2241-2690
แฟกซ์ 0-2243-6966
มือถือ -
อีเมล์ -
นางสาวกชพร  โชติช่วง  (งบ.ลก.)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สายใน 2350
โทร. 0-2241-2690
แฟกซ์ 0-2243-6966
มือถือ 08-1682-4524
อีเมล์ -
นางกฤษณา  บัวเกิด  (พด.ลก.)
หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 2314 ,2467
โทร. 0-2241-2690
แฟกซ์ 0-2243-6966
มือถือ -
อีเมล์ -
นางพยุงศรี  มโนรถ  (ผอป.ลก.)
ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
สายใน 2519
โทร. 0-2241-4806
แฟกซ์ 0-2241-0251
มือถือ 08-1802-0674
อีเมล์ c_obranch@yahoo.com
นางสาวสมฤดี  อุปกิจ  (ชอ.ลก.)
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ
สายใน 2338
โทร. 0-2241-4806
แฟกซ์ 0-2241-0251
มือถือ 08-1493-9575
อีเมล์ 
นางภนิดารัสมิ์  เกษสุขสมวงษ์  (ปร.ลก.)
หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ
สายใน 2338
โทร. 0-2241-4806
แฟกซ์ 0-2241-0251
มือถือ 08-1827-6950
อีเมล์ kobrid@gmail.com
นางจันทิมา  ชูนุช  (ผกพ.ลก.)
ผู้อำนวยการส่วนการพิมพ์
สายใน 2302
โทร. 0-2241-2059
แฟกซ์ 0-2241-2059
มือถือ 
อีเมล์  juntima.paew@gmail.com
นางคันธนีร์  สมบุญรอด  (สณ.ลก.)
หัวหน้าฝ่ายสาราณียกร
สายใน 2452
โทร. -
แฟกซ์ -
มือถือ -
อีเมล์ -
นายวรัญญู  เล้ารัตนอารีย์  (พน.ลก.)
หัวหน้าฝ่ายพิมพ์และผลิตสำเนา
สายใน 2405
โทร. -
แฟกซ์ -
มือถือ -
อีเมล์ warunyu60@hotmail.com
นายสุวัฒน์  เปรมมณีรัตน์  (รพ)
หัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์
สายใน 2674
โทร. -
แฟกซ์ -
มือถือ -
อีเมล์ stepninety9@gmail.com
นายสมชาย  ควรบำรุง  (ผอส.1ลก.)
ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
สายใน 2236
โทร. 0-2241-5665
แฟกซ์ 0-2241-5665
มือถือ 08-1497-7426
อีเมล์ 
นายสมชาย  ควรบำรุง  (วศ.1ลก.)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 2211
โทร. 0-2241-5665
แฟกซ์ 0-2241-5665
มือถือ 08-1497-7426
อีเมล์ -
นางดวงฤทัย  แก้วใหญ่  (จส.1ลก.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารและสถานที่
สายใน 2211
โทร. 0-2241-5665
แฟกซ์ 0-2241-5665
มือถือ 08-1267-7422
อีเมล์ -
นายทรงพล  สวยสม  (ผอส.2ลก.)
ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)
สายใน 268
โทร. 0-2962-5708
แฟกซ์ 0-2962-5708
มือถือ 08-1921-7132
อีเมล์ songphon44@yahoo.com
--  -  (วศ.2ลก.)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 250
โทร. 0-2583-8330
แฟกซ์ 0-2583-8330
มือถือ -
อีเมล์ -
นายสิทธิพร  สุทธิรักษ์  (จส.2ลก.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารและสถานที่
สายใน 250
โทร. 0-2583-8330
แฟกซ์ 0-2583-8330
มือถือ 08-1812-7452
อีเมล์ mod_x2517@hotmail.com
นางณภัทร  เวียงคำมา  (ผปผ.ลก.)
ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สายใน 2295
โทร. 0-2243-6974
แฟกซ์ 0-2243-6926
มือถือ 08-9925-8276,08-1734-4817
อีเมล์ plee.napatrw@gmail.com
นายอดิเทพ  แก่นจันทร์  (-)
หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
สายใน 2825 ต่อ 127
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 127
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 
อีเมล์ 
นางสาวกนกนุช  นวกุลจิตมั่น  (ปส.ลก.)
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
สายใน 2209
โทร. 0-2241-0965
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ -
อีเมล์ -
--  -  (-)
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่
สายใน 2209
โทร. 0-2243-6974
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ -
อีเมล์ -
นายประกรรษิน  ปาลพันธุ์  (-)
หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ
สายใน 2745 ,2518
โทร. -
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-4640-6974
อีเมล์ -
นายอนันต์  พรเจริญโรจน์  (-)
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์
สายใน 2509 ,2279
โทร. 0-2243-6948
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 09-4458-9387
อีเมล์ photo1rid@gmail.com