สำนักบริหารโครงการ
(Office of Project Management)
http://kromchol.rid.go.th/ffd
email: opmgeneral@gmail.com
กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นายสุรัช  ธนูศิลป์  (ผส.บก.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
สายใน 2249, 2382
โทร. 0-2241-0068
แฟกซ์ 0-2243-7870
มือถือ 08-4874-6078
อีเมล์ surach36@gmail.com
นางสาวธนกร  จาตะวงษ์  (ผชช.ศก.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
สายใน 2980
โทร. 0-2667-0980
แฟกซ์ 0-2241-4421
มือถือ 08-9455-7295
อีเมล์ jwthanakorn@hotmail.com
นางพิรญาณ์  ศรีสวัสดิ์  (ผชช.สล.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สายใน 2981
โทร. 0-2667-0981
แฟกซ์ 0-2241-4421
มือถือ 
อีเมล์ 
นางรัตนา  กอนดี  (ฝบท.บก.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2285, 2443
โทร. 0-2241-3356
แฟกซ์ 0-2241-3356
มือถือ 
อีเมล์ 
นางสาวฐณิฎฐา  ยงวิกุล  (ธก.บก.)
หัวหน้างานธุรการ
สายใน 2443
โทร. 0-2241-3356
แฟกซ์ 0-2241-3356
มือถือ 08-6970-2859
อีเมล์ midthay@yahoo.com
นางสุวจี  สีหาบุญ  (บส.บก.)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 2443
โทร. 0-2241-3356
แฟกซ์ 0-2241-3356
มือถือ 
อีเมล์ 
นางวรางคณา  ผดุงทรง  (งบ.บก.)
หัวหน้างานบัญชีการเงิน
สายใน 2444
โทร. 0-2241-3356
แฟกซ์ 0-2241-3356
มือถือ 08-5251-3210
อีเมล์ orm501@hotmail.com
นางมาลี  โชติประเสริฐ  (พด.บก.)
หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 2444
โทร. 0-2241-3356
แฟกซ์ 0-2241-3356
มือถือ 08-6778-4948
อีเมล์ birthday03@hotmail.com
นายจักรพันธ์  ช้อยหิรัญ  (ผวศ.บก.)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
สายใน 2774
โทร. 0-2241-7276
แฟกซ์ 0-2241-7276
มือถือ 08-9183-0759
อีเมล์ jakra4113@yahoo.com
นายพนมศักดิ์  ใช้สมบุญ  (วศ.บก.)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 2773
โทร. 0-2243-6934
แฟกซ์ 0-2241-7276
มือถือ 08-1342-3829
อีเมล์ panoms@gmail.com
นางสาวอรุณี  ศรีติมงคล  (บผ.บก.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน
สายใน 2668
โทร. 0-2669-5032
แฟกซ์ 0-2669-5040
มือถือ 
อีเมล์ arunee_rid@hotmail.com
นายพรมงคล  ชิดชอบ  (ผวค.1บก.)
ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1
สายใน 2505
โทร. 0-2241-3354
แฟกซ์ 0-2243-1044
มือถือ 08-1439-6829
อีเมล์ waterman44@gmail.com
นายฉัตรดำรงค์  หงษ์บุญมี  (วค.1/1 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1
สายใน 2380
โทร. 0-2241-3354
แฟกซ์ 0-2243-1044
มือถือ -
อีเมล์ -
นายวิวัฒน์  ฉัตรชัยสุริยา  (วค.2/1 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2
สายใน 2380
โทร. 0-2241-3354
แฟกซ์ 0-2243-1044
มือถือ 
อีเมล์ 
นายไพโรจน์   เตชะเจริญสุขจีระ   (ผวค.2บก.)
ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2
สายใน 2301
โทร. 0-2243-4375
แฟกซ์ 0-241-0255
มือถือ -
อีเมล์ -
นายธเนศ  กุลกรินีธรรม  (วค.1/2 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1
สายใน 2301
โทร. 0-2243-4375
แฟกซ์ 0-241-0255
มือถือ 08-1732-9757
อีเมล์ thanet_kuln@hotmail.com
นายพรชัย  กันสิทธิ์  (วค.2/2 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2
สายใน 2524
โทร. 0-2243-4375
แฟกซ์ 0-2241-0255
มือถือ 
อีเมล์ p_kansith@hotmail.com
นายปรัชญา  ฉายวัฒนา  (ผวค.3บก.)
ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 3
สายใน 2245
โทร. 0-2241-7282
แฟกซ์ 0-2241-7282
มือถือ 08-1336-1253
อีเมล์ kour48@gmail.com
นายจักรพันธุ์  ช้อยหิรัญ  (วค.1/3 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1
สายใน 2381
โทร. 0-2241-7282
แฟกซ์ 0-2241-7282
มือถือ 08-9183-0759
อีเมล์ jakra4113@yahoo.com
นายปรัชญา  ฉายวัฒนา  (วค.2/3 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2
สายใน 2381
โทร. 0-2241-7282
แฟกซ์ 0-2241-7282
มือถือ 08-1336-1253
อีเมล์ kour48@gmail.com
นายอาทร  สุทธิกาญจน์  (ผวค.4บก.)
ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4
สายใน 2245
โทร. 0-2241-2680
แฟกซ์ 0-2669-3580
มือถือ 08-3115-7774
อีเมล์ asut999@gmail.com
นายไพโรจน์  เตชะเจริญสุขจีระ  (วค.1/4 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1
สายใน 2794
โทร. 0-2669-5038
แฟกซ์ 0-2669-5039
มือถือ -
อีเมล์ -
นายอัตตพันธ์  ดิลกโศภณ  (วค.2/4 บก.)
หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2
สายใน 2794
โทร. 0-2669-5039
แฟกซ์ 0-2669-5039
มือถือ -
อีเมล์ -
นางดรรชณี  เฉยเพ็ชร   (ผสล.บก.)
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
สายใน 2343
โทร. 0-2241-4421
แฟกซ์ 0-2241-4421
มือถือ 08-8235-3435
อีเมล์ 
นายวิภู  บุษบัน  (วด.บก.)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน
สายใน 2574
โทร. 0-2669-3585
แฟกซ์ 0-2669-3585
มือถือ 
อีเมล์ wipu_duchanee@yahoo.com
นางสาวพรศิริ  คณะใหญ่  (วล.1บก.)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1
สายใน 2343
โทร. 0-2241-4421
แฟกซ์ 0-2241-4421
มือถือ 
อีเมล์ 
นายมหิทธิ์  วงศ์ษา  (วล.2บก.)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2
สายใน 2343
โทร. 0-2241-4421
แฟกซ์ 0-2241-4421
มือถือ -
อีเมล์ -
นางวลัยภรณ์  ปรีชาสุนทรรัตน์  (ผศป.บก.)
ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
สายใน 2227
โทร. 0-2243-6915
แฟกซ์ 0-2243-6915
มือถือ 08-9104-2070
อีเมล์ 
นางสาวถมยา  สุวรรณประทุม  (ศป.1บก.)
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1
สายใน 2269
โทร. 0-2669-3558
แฟกซ์ 0-2241-5058
มือถือ -
อีเมล์ -
นางสาวศรีสุกัลยา  ปาโล  (ศป.2บก.)
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2
สายใน 2269
โทร. 0-2669-3558
แฟกซ์ 0-2241-5058
มือถือ 
อีเมล์ srisukal2503@gmail.com
นายกาญจนดินทร์  สระประทุม  (ผงต.บก.)
ผู้อำนวยการโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สายใน 2262
โทร. 0-2241-2688
แฟกซ์ 0-2241-2688
มือถือ 08-1721-0034
อีเมล์ kanchdin@yahoo.com
นายอัคราวุฒิ  อินทรพาณิชย์  (บต.บก.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ
สายใน 2289, 2492
โทร. 0-2241-2687
แฟกซ์ 0-2243-6964
มือถือ 
อีเมล์ 
นางสาวสกุนตลา  สุขพานิช  (มต.บก.)
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ
สายใน 2417
โทร. 0-2241-5059
แฟกซ์ 0-2243-7883
มือถือ 08-1637-5842
อีเมล์ sakuntala5555@yahoo.com
นางจันทร์จิรา  พุทธวงษ์  (ผต.บก.)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานต่างประเทศ
สายใน 2417
โทร. 0-2241-5059
แฟกซ์ 0-2243-7883
มือถือ -
อีเมล์ -