สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
(Office of Human Resources Management)
http://kromchol.rid.go.th/person
ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นายกษิเดช  สุรจิรชาติ   (ผส.บค.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สายใน 2355
โทร. 0-2243-6930, 0-2241-0062
แฟกซ์ 0-2243-6930
มือถือ 08-4874-6154
อีเมล์ kasidechh9@gmail.com
นางศิวพร  ภมรประวัติ  (ผชช.บค.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สายใน 2936
โทร. 0-2667-0936
แฟกซ์ 0-2241-7275
มือถือ 08-1939-6091 , 08-6393-1889
อีเมล์ -
นางกมลพร  เบ็ญจมาศ  (ฝบท.บค.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2726
โทร. 0-2241-3064
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-4874-6107
อีเมล์ nokkamolporn@gmail.com
นางวิภา  จารุศิริจินดา  (ธก.บค.)
หัวหน้างานธุรการ
สายใน 2210
โทร. 0-2241-3064
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ -
อีเมล์ -
นางสาวบังอร  เบ็ญจศิล  (บส.บค.)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 2210
โทร. 0-2241-3064
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ -
อีเมล์ -
นางดารี  ชัยประสพ  (งบ.บค.)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สายใน 2729
โทร. 0-2241-3064, 0-2669-5057
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ -
อีเมล์ ndareega@gmail.com
นางสาวจริยา  ผลกล้า  (พด.บค.)
หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 2743
โทร. 0-2241-3064
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-5135-1818
อีเมล์ jariya_rid@hotmail.com
จ่าเอกสมบุญ  ศรีเมือง  (ผรอ.บค.)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
สายใน 2731
โทร. 0-2241-5049, 0-2667-0945
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-4874-6253
อีเมล์ -
นางสาวสุพิชฌาย์  พงศ์ชาคร  (อข.1บค.)
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังข้าราชการที่ 1
สายใน 2484
โทร. 0-2241-5049, 0-2667-0945
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-9224-5751
อีเมล์ -
นางสาวสุชาดา  จิตต์อารีย์เทพ  (อข.2บค.)
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังข้าราชการที่ 2
สายใน 2484
โทร. 0-2241-5049, 0-2667-0945
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-4100-1204
อีเมล์ -
นายจักรประพันธ์  จันทรขันตี  (อพ.บค.)
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังพนักงานราชการ
สายใน 2484
โทร. 0-2241-5049
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-9825-7826
อีเมล์ -
นางธัญธิตา  จันทร์ดอน  (อล.บค.)
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังลูกจ้าง
สายใน 2484
โทร. 0-2241-5049, 0-2667-0945
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-6564-2551
อีเมล์ -
นางสาวทาริกา  ศิริสุทธานันท์  (ผสบ.บค.)
ผู้อำนวยการส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
สายใน 2494
โทร. 0-2241-2726
แฟกซ์ 0-2669-3599
มือถือ -
อีเมล์ -
นางพนิตนาฏ  ศรีวารินทร์  (สบ.บค.)
หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล
สายใน 2411
โทร. 0-2241-7555
แฟกซ์ 0-2669-3599
มือถือ -
อีเมล์ -
นางพลับพลึง  ชวนสกุล  (บต.บค.)
หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง
สายใน 2411
โทร. 0-2241-7555
แฟกซ์ 0-2669-3599
มือถือ -
อีเมล์ -
นางนลินี  เมปริญญา  (ผทบ.บค.)
ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
สายใน 2270
โทร. 0-2669-5030
แฟกซ์ 0-2667-0978
มือถือ 09-8262-1310
อีเมล์ -
นางสาวฐิติมา  แย้มเยื้อน  (ทป.1บค.)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติที่ 1
สายใน 2333
โทร. 0-2241-2369
แฟกซ์ 0-2667-0978
มือถือ 06-1853-8869
อีเมล์ -
นายขจร  คำนึงเนตร  (ทป.2บค.)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติที่ 2
สายใน 2372
โทร. 0-2241-2369
แฟกซ์ 0-2667-0978
มือถือ 09-2458-8153
อีเมล์ -
นายบุรินทร์  รัตนะ  (ทส.บค.)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติสารสนเทศ
สายใน 2611
โทร. 0-2241-2369
แฟกซ์ 0-2667-0978
มือถือ 09-1698-1277
อีเมล์ -
นางสาวสมศรี  ศรีชัย  (บบ.1บค.)
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญที่ 1
สายใน 2617
โทร. 0-2669-4216
แฟกซ์ 0-2667-0978, 0-2669-5053
มือถือ 08-6787-2916
อีเมล์ -
นางสาวสมพร  โรจนภิญโญ  (บบ.2บค.)
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญที่ 2
สายใน 2617
โทร. 0-2669-4216
แฟกซ์ 0-2667-0978
มือถือ 06-1821-5655
อีเมล์ -
นางปรียาพร  จันทโรภาส  (ผวป.บค.)
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคล
สายใน 2800
โทร. 0-2241-7274
แฟกซ์ 0-2241-7275
มือถือ 09-2280-1891
อีเมล์ -
นางสาวพรเพ็ญ  ไชยสุภา  (วก.บค.)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
สายใน 2802 ,2804
โทร. 0-2241-7274
แฟกซ์ 0-2241-7275
มือถือ -
อีเมล์ -
นางพรพรรณ  ดวงมาลา  (ปบ.บค.)
หัวหน้าฝ่ายประเมินบุคคล
สายใน 2802 ,2804
โทร. 0-2241-7274
แฟกซ์ 0-2241-7275
มือถือ -
อีเมล์ -
จ่าเอกสมบุญ  ศรีเมือง  (ผสค.บค.)
ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สายใน 2298
โทร. 0-2669-4339
แฟกซ์ 0-2241-5051
มือถือ 08-4874-6253
อีเมล์ -
นางสาวพิไลลักษณ์  นันทเสนา  (สก.บค.)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
สายใน 2632 ,2412
โทร. 0-2241-5051
แฟกซ์ 0-2241-5051
มือถือ 08-5130-5877
อีเมล์ -
นายชัยย์วรรธน์  ขุนทองจันทร์  (พช.บค.)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
สายใน 2298
โทร. 0-2241-5051
แฟกซ์ 0-2241-5051
มือถือ 
อีเมล์ 
นายโสภณ  ขำเกิด  (ผวค.บค.)
ผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
สายใน 2465
โทร. 0-2241-5061
แฟกซ์ 0-2241-5061
มือถือ 08-4874-6195
อีเมล์ -
นายอภิชาติ  เมฆอัคฆกรณ์  (ตร.บค.)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบสำนวน อุทรธรณ์ ร้องทุกข์
สายใน 2327
โทร. 0-2241-5061
แฟกซ์ 0-2241-5061
มือถือ 08-1619-1872
อีเมล์ -
นายกิตติโชติ  บางยี่ขัน  (สว.บค.)
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนวินัย
สายใน 2327
โทร. 0-2241-5061
แฟกซ์ 0-2241-5061
มือถือ 08-4699-4294
อีเมล์ -
นางทัศนี  พุ่มพวง  (สข.บค.)
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนข้อเท็จจริง
สายใน 2327
โทร. 0-2241-5061
แฟกซ์ 0-2241-5061
มือถือ 08-6051-2512, 09-8263-0908
อีเมล์ -
นายจำนงค์  เมตตาจิตร  (ผพบ.บค.)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายใน 539
โทร. 0-2583-7325
แฟกซ์ 0-2583-6122
มือถือ 08-6790-2558
อีเมล์ -
นายณรงค์  คชวงษ์  (ฝอ.บค.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
สายใน 545
โทร. 0-2962-5711
แฟกซ์ 0-2584-5437
มือถือ 08-6567-1296
อีเมล์ -
นางจิตติมา  จารุภาวัฒน์  (-)
หัวหน้าโครงการ
สายใน 323
โทร. 0-2583-4193
แฟกซ์ 0-2584-5437
มือถือ 08-1355-2256
อีเมล์ -
นางตวงพร  กาบแก้ว  (-)
หัวหน้าโครงการ
สายใน -
โทร. 0-2583-3245
แฟกซ์ 0-2583-6122
มือถือ 09-2528-2626
อีเมล์ -
นางนุชฤดี  สนธิทิม  (-)
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการฝึกอบรมของสำนัก/กอง
สายใน -
โทร. 0-2583-4193
แฟกซ์ 0-2584-5437
มือถือ 08-9704-3266
อีเมล์ -
นางมาริษา  นาคทับที  (-)
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการฝึกอบรมของสำนัก/กอง
สายใน 291
โทร. 0-2583-4192
แฟกซ์ 0-2583-6122
มือถือ 09-7339-3865
อีเมล์ -
นางสาวนิตยา  อินทะนะ  (-)
การวางแผนพัฒนารายบุคคล
สายใน 347
โทร. 0-2583-4193
แฟกซ์ -
มือถือ 08-6404-0749
อีเมล์ -
    (-)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ
สายใน -
โทร. 0-2962-5724
แฟกซ์ 0-2583-6122
มือถือ 08-6790-2558
อีเมล์ -
นางสาวลัดดา  วรการพินิจ  (-)
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้
สายใน 2252
โทร. 0-2243-1043
แฟกซ์ 0-2243-1043
มือถือ 08-1684-6398
อีเมล์ -
นางสาววิไลลักษณ์  จิโรจน์สกุล  (-)
งานห้องสมุด (กรมชลประทาน สามเสน)
สายใน 2210
โทร. 0-2241-3064
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 08-4453-2929
อีเมล์ -
นางศิริลักษณ์  แผนวิเชียร  (-)
งานศึกษาและฝึกอบรม
สายใน 2210
โทร. 0-2241-3064
แฟกซ์ 0-2669-5053
มือถือ 09-8393-8152
อีเมล์ -
นางสาวนันทพร  เงินฉลาด  (-)
งานจัดการความรู้ KM
สายใน 248
โทร. 0-2583-4194
แฟกซ์ 0-2583-6122
มือถือ 08-9493-4207
อีเมล์ -