สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(Office of Engineering and Architecture design)
http://kromchol.rid.go.th/design
ชั้น 7 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
VPN 3151, 3152
นายพิเชษฐ์  ศุภฤกษ์  (ผส.อส.)
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สายใน 2287
โทร. 0-2241-2685
แฟกซ์ 0-2241-2685
มือถือ 08-4700-5319
อีเมล์ pichat34@gmail.com
นายจิรศักดิ์  หลำสาคร  (ผชช.อบ.1)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
สายใน 2415
โทร. 0-2241-0249
แฟกซ์ 0-2241-0249
มือถือ 08-4877-9333
อีเมล์ chirasak34@yahoo.co.th
นางสาวอัจฉรา  ชุมวงศ์ (รก.)  (ผชช.อบ.2)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) (รก.)
สายใน 2732-4 ต่อ 111
โทร. 0-2669-3811,0-2966-7257
แฟกซ์ 0-2241-7550
มือถือ 09-2398-1149
อีเมล์ irriwk@yahoo.com
นายถิระศักดิ์  ทองศิริ  (ผชช.อบ.3)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
สายใน 2732-4 ต่อ 116
โทร. 0-2241-7563-4
แฟกซ์ 0-2241-7550
มือถือ 08-1810-2739,09-2280-1857
อีเมล์ tira635@yahoo.com
นายชุตินทร  เพ็ชรไชย  (ผชช.อบ.4)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
สายใน 2732-4 ต่อ 105
โทร. 0-2241-7563-4
แฟกซ์ 0-2241-7550
มือถือ 08-4700-0493
อีเมล์ -
นายไกรฤกษ์  อินท์ชยะนันท์  (ผชช.อบ.5)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
สายใน 2732-4 ต่อ 114
โทร. 0-2241-7563-4
แฟกซ์ 0-2241-7550
มือถือ 08-9121-1146,09-2261-5730
อีเมล์ krairerk99@hotmail.com
นายธวัช  ธวัชศิริโรจน์  (ผชช.อบ.6)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) (รก.)
สายใน 2558
โทร. 0-2669-3559
แฟกซ์ 0-2669-3559
มือถือ 09-3136-0992
อีเมล์ tawatsiriroj@yahoo.com
นายพงศธร  ศิริอ่อน  (ผชช.อบ.7)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
สายใน 2732-4
โทร. 0-2241-7563-4
แฟกซ์ 0-2241-7550
มือถือ 08-1692-1284
อีเมล์ p_sirion@hotmail.com
นายสมพิตร  พงศ์ชัยกรุง  (ผชช.อบ.8)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
สายใน 2732-4 ต่อ 108
โทร. 0-2241-7563-4
แฟกซ์ 0-2241-7550
มือถือ 09-2280-1812
อีเมล์ rid108@hotmail.com
นายสุรชัย  วีระจิตรเสริมชัย  (ผชช.วอ.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ
สายใน 2732-4 ต่อ 107
โทร. 0-2241-7563-4
แฟกซ์ 0-2241-7550
มือถือ 09-2280-1812
อีเมล์ surachai_werajit@hotmail.com
นางสายใจ  คล้ายขยาย  (ฝบท.อส.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2508
โทร. 0-2243-6924
แฟกซ์ 0-2243-6925
มือถือ 08-1646-3734
อีเมล์ saichai_au@hotmail.com
นางสมส่วน  บุษบก  (ธก.อส.)
หัวหน้างานธุรการ
สายใน 2307
โทร. 0-2243-6925
แฟกซ์ 0-2243-6925
มือถือ 08-1855-9693
อีเมล์ somsuanbus@sanook.com
-    (บส.อส.)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 2287
โทร. 0-2241-2685
แฟกซ์ 0-2241-2685
มือถือ 
อีเมล์ 
นางรวีวรรณ  หนูแดง  (งบ.อส.)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สายใน 2521
โทร. 0-2243-6925
แฟกซ์ 0-2243-6925
มือถือ 08-9033-2596
อีเมล์ ravewand@gmail.com
นางสาวอาภรณ์  อภัยจิตต์  (พด.อส.)
หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 2550
โทร. 0-2669-3582
แฟกซ์ 0-2669-3582
มือถือ 08-1878-4123
อีเมล์ pimonmad@hotmail.com
นางสาวอุไรรัตน์   จงก้องเกียรติ  (ผวศ.อส.)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
สายใน 2742 ,2541
โทร. 0-2669-5051
แฟกซ์ 0-2243-7880
มือถือ 08-9743-8014
อีเมล์ urairat_chong@yahoo.com
นายอนุรักษ์  ดอกรักกลาง  (วศ.1อส.)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 1
สายใน 2471
โทร. 0-2241-5055
แฟกซ์ 0-2241-5055
มือถือ 08-9171-9387
อีเมล์ arux37@gmail.com
นายธนนท์  ผูกพันธ์  (วศ.2อส.)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 2
สายใน 2545
โทร. 0-2669-3565
แฟกซ์ 0-2243-7880
มือถือ 
อีเมล์ 
นางมนัสนันท์  วรรณา  (วศ.3อส.)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 3
สายใน 2564
โทร. 0-2669-3583
แฟกซ์ 0-2669-3583
มือถือ -
อีเมล์ -
นายโอภาส  โภคากร  (ผอส.อส.)
ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม
สายใน 2293
โทร. 0-2241-3063
แฟกซ์ 0-2241-1347
มือถือ 08-9210-6505,08-4874-6185
อีเมล์ op2226@hotmail.com
นายสุรัตน์  นะมะหุต  (อส.1อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 1
สายใน 2388
โทร. 0-2241-3359
แฟกซ์ 0-2241-1347
มือถือ 08-9119-8210
อีเมล์ suratnuk@gmail.com
นายสิทธิศักดิ์  ประสานทอง  (อส.2อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 2
สายใน 2266
โทร. 0-2241-3063
แฟกซ์ 0-2241-1347
มือถือ 08-9119-8210 , 08-2751-1879
อีเมล์ beau_goal@hotmail.com
นายทวีศักดิ์  เอื้อเฟื้อ  (อส.3อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 3
สายใน 2388
โทร. 0-2241-3359
แฟกซ์ 0-2241-1347
มือถือ 08-6978-8585
อีเมล์ thaweesakree@gmail.com
นายกีรติ  ปกินนกะ  (ผอค.อส.)
ผู้อำนวยการส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษ
สายใน 2546
โทร. 0-2669-3566
แฟกซ์ 0-2669-3566
มือถือ 08-1802-4220
อีเมล์ keerati_46@yahoo.com
นายนัทที  ไร้บาป  (อค.1อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบโครงสร้างพิเศษที่ 1
สายใน 2744
โทร. 0-2669-3560
แฟกซ์ 0-2241-4748
มือถือ 
อีเมล์ 
นายธีระชัย  เนียมหลวง  (อค.2อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบโครงสร้างพิเศษที่ 2
สายใน 2548
โทร. 0-2669-3566
แฟกซ์ 0-2669-3566
มือถือ 08-1802-0283
อีเมล์ teerachainn@yahoo.com
นายจรัส   เล้าโสภาภิรมย์  (ผมอ.อส.)
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ
สายใน 2202
โทร. 0-2243-7873
แฟกซ์ 0-2241-2689
มือถือ 08-6894-8309,08-4874-6184
อีเมล์ rid.spec1@yahoo.co.th,jarus.12012502@gmail.com
นางลำจวน  ชมประดิษฐ์  (มอ.1อส.)
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการออกแบบที่ 1
สายใน 2540
โทร. 0-2241-2702
แฟกซ์ -
มือถือ 08-6393-4938
อีเมล์ lumchuan_c@hotmail.com
นายสุรพันธุ์  ไชยชนะ  (มอ.2อส.)
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการออกแบบที่ 2
สายใน 2202
โทร. -
แฟกซ์ -
มือถือ 08-4645-5737
อีเมล์ sur3410344@gmail.com
นายประวิณ  จ่าภา  (ผอร.อส.)
ผู้อำนวยการส่วนออกแบบระบบชลประทาน
สายใน 2214
โทร. 0-2243-6916
แฟกซ์ 0-2243-6916
มือถือ 08-9771-7196
อีเมล์ prawincha@yahoo.com
นายวิเชษฐ์  บุตตะจีน  (อร.1อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 1
สายใน 2558
โทร. 0-2669-3559
แฟกซ์ 0-2669-3559
มือถือ 08-9816-3515
อีเมล์ pok0048@gmail.com
นางสาวพรทิพย์  ศรีสมญา  (อร.2อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2
สายใน 2542
โทร. 0-2669-3570
แฟกซ์ 0-2669-3570
มือถือ 08-1409-4502
อีเมล์ pawdesign2@gmail.com
นายศักดิ์ชาย  เทพคำอ้าย  (อร.3อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3
สายใน 2402
โทร. 0-2669-3587
แฟกซ์ 0-2669-3587
มือถือ 08-1439-3451
อีเมล์ sakchai_2002@hotmail.com
นายปรัชญา  พงษ์สิงห์จันทร์  (อร.4อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 4
สายใน 2415
โทร. 0-2241-0249
แฟกซ์ 0-2241-0249
มือถือ 08-1382-0846
อีเมล์ pradya_yd@yahoo.com
นายวรุฒ  พจน์ศิลปชัย  (อร.5อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 5
สายใน 2549
โทร. 0-2669-3568
แฟกซ์ 0-2669-3568
มือถือ 06-3446-6252
อีเมล์ 
นายธนพงษ์  เชื้อสำราญ  (อร.6อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 6
สายใน 2575
โทร. 0-2669-5059
แฟกซ์ 0-2669-5059
มือถือ 
อีเมล์ 
นายอิทธิ  เม่นแมน  (อร.7อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 7
สายใน 2570
โทร. 0-2669-3581
แฟกซ์ 0-2669-3581
มือถือ 08-6644-3520
อีเมล์ itti44@gmail.com
นายอภิวิชญ์  นากดิลก  (อร.8อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 8
สายใน 2573
โทร. 0-2669-3584
แฟกซ์ 0-2669-3584
มือถือ 08-6336-6501
อีเมล์ aphiwit.nagdilog@gmail.com
นายพูนศักดิ์  เล่าสกุล  (อจ.1อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดินที่ 1
สายใน 2561
โทร. -
แฟกซ์ -
มือถือ 08-6381-4734
อีเมล์ -
นายขันธ์เพชร  อาวรณ์  (อจ.2อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดินที่ 2
สายใน 2559
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 
อีเมล์ 
นายคารม  โชติกรกุล  (อจ.3อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดินที่ 3
สายใน 2556
โทร. 0-2669-3572
แฟกซ์ -
มือถือ -
อีเมล์ -
นายชัชวาล  สงจันทร์  (อจ.4อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดินที่ 4
สายใน 2557
โทร. 0-2669-3573
แฟกซ์ 0-2669-3573
มือถือ 
อีเมล์ -
นางสาวประวิตร  ปิวาวัฒนพานิช   (ผอข.อส.)
ผู้อำนวยการส่วนออกแบบเขื่อน
สายใน 2490
โทร. 0-2243-6184
แฟกซ์ 0-2243-6184
มือถือ 08-5251-3537
อีเมล์ iwish3398@yahoo.com
นายยิ่งยง  แพร่ภิญโญ  (อข.1อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 1
สายใน 2257
โทร. 0-2669-3569
แฟกซ์ 0-2669-3569
มือถือ 08-1446-6100
อีเมล์ yingyong48@hotmail.com
นายศิริพงษ์  จิตรีพิทย์  (อข.2อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 2
สายใน 2267
โทร. 0-2669-3557
แฟกซ์ 0-2669-3557
มือถือ -
อีเมล์ -
นายยิ่งยง  แพร่ภิญโญ  (อข.3อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3
สายใน 2464
โทร. 0-2241-5056
แฟกซ์ 0-2241-5056
มือถือ 08-1446-6100
อีเมล์ yingyong48@hotmail.com
นายวิกรม  เปรมะสุต  (อข.4อส.)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 4
สายใน 2280
โทร. 0-2243-1647
แฟกซ์ -
มือถือ 08-9167-8205
อีเมล์ wikrom-35@hotmail.com