กลุ่มตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Division)
http://kromchol.rid.go.th/internal
กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
VPN 3401 ต่อ 2480, 2669
นางเยาวลักษณ์  ทิพย์เดโช  (ผอ.กตน.)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
สายใน 2782
โทร. 0-2243-6959
แฟกซ์ 0-2243-6959
มือถือ 08-4700-0487
อีเมล์ audit10@mail.rid.go.th
นางลาวัณย์  มหาวัตร 
งานธุรการ งานพัสดุ
สายใน 2822
โทร. 0-2241-0440, 0-2669-5042, 0-2667-0944
แฟกซ์ 0-2241-0440, 0-2669-5042
มือถือ 
อีเมล์ audit12@mail.rid.go.th
นางสาวสิริมา  อนัคมนตรี 

สายใน 2811
โทร. 0-2241-0440, 0-2669-5042, 0-2667-0944
แฟกซ์ 0-2241-0440, 0-2669-5042
มือถือ 
อีเมล์ audit20@mail.rid.go.th
นางสาวจันทร์ตรี  วัฒนธรรม 

สายใน 2934
โทร. 0-2241-0440, 0-2669-5042, 0-2667-0944
แฟกซ์ 0-2241-0440, 0-2669-5042
มือถือ 08-1624-9619
อีเมล์ jtree26@yahoo.com