กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Public Sector Development Division)
http://www.rid.go.th/reform
email: kpr.rid@hotmail.com
ชั้น 10 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
VPN 3071
นายณัฐพล  วุฒิจันทร์  (ผอ.กพร.)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สายใน 2606
โทร. 0-2241-1399
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 09-0926-5366
อีเมล์ 
นางสาวรัตนา  พัฒนสิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สายใน 2959
โทร. 0-2667-0959
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 
อีเมล์ 
นางสาวจุฑารัตน์  เงาแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายใน 2605 , 2606
โทร. 0-2241-1399
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 08-9815-8441
อีเมล์ loogdome190@gmail.com
นางสาวปุณยนุช  ชวลิต 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายใน 2605 , 2606
โทร. 0-2241-1399
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 08-4463-5995
อีเมล์ tuk1441@gmail.com
นายชคพล  สิงห์โต 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายใน 2605
โทร. 0-2241-1399
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 08-6986-8181
อีเมล์ bopopok@hotmail.com
นางฉวีวรรณ  ตันวีระชัยสกุล 
ผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
สายใน 2605 , 2606
โทร. 0-2241-1399
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 08-9891-2958
อีเมล์ chaweewanwan_7@hotmail.com
นางสาววลัยลักษณ์  มณีนพรัตน์ 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
สายใน 2605
โทร. 0-2241-1399
แฟกซ์ 0-2669-5017
มือถือ 08-9045-4613
อีเมล์