กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Office of Public Participatory Promotion)
http://ppp.rid.go.th/
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
VPN 3081, 3082
นายสุจินต์  หลิ่มโตประเสริฐ  (ผอ.สช.)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สายใน 2824 ,2825 ต่อ 101
โทร. 0-2669-3738,0-2669-3775 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-1694-2208
อีเมล์ sujin_limtop@hotmail.com
นางอารีย์  แต่งตั้ง  (ฝบท.สช.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2825 ต่อ 102
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 102
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-1820-7995
อีเมล์ pp2501@yahoo.com
นายพรชัย  ทองดีมีสุข  (ผยศ.สช.)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
สายใน 2825 ต่อ 125
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 125
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-4874-6074
อีเมล์ leang46@hotmail.com
นายสรายุทธ  อิ่มใจ  (ผสบ.สช.)
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 106
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 106
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-6571-8676
อีเมล์ e.sarayut@gmail.com
นางสาววชิราภรณ์  กำเนิดเพ็ชร  (ผสพ.สช.)
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 105
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 105
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 06-2605-1606,09-9263-2992
อีเมล์ indianroller@hotmail.com
นายธรรมนูญ  สงวนสัจวาจา  (ผจร.สช.)
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน
สายใน 2825 ต่อ 103
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 103
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 06-2605-1607
อีเมล์ callcenter1460@gmail.com
นายวาทิตย์  บาลทิพย์  (-)
นายช่างชลประทาน ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 124
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 124
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-9975-3965
อีเมล์ watit3965@gmail.com
นายวิญญู  กาพย์ตุ้ม  (-)
นายช่างชลประทาน ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 127
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 127
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 09-3132-1811
อีเมล์ thenamewins@gmail.com
นายนิพนธ์  สนั่นเรืองศักดิ์  (-)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 128
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 128
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-6394-8422
อีเมล์ niphonrid@yahoo.co.th
นายประจักษ์  ศรีจักร  (-)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 111
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 111
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-1456-0108
อีเมล์ knowjung@hotmail.com
นายนิพัทธ์  ทองประไพ  (-)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 129
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 129
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-7702-4078
อีเมล์ nipat.thong@gmail.com
นายฐานะ  แก่นอินทร์  (-)
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 123
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 103
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 09-2749-4578
อีเมล์ thanakanin.ppp@gmail.com
นางสาวศศิธร  บัวทองคำ  (-)
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
สายใน 2825 ต่อ 112
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 112
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-1642-6495
อีเมล์ -
นางจินดา  สุขรุ่งเรือง  (-)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน งานธุรการ
สายใน 2825 ต่อ 109
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 109
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-9764-5809
อีเมล์ -
นางสาวไอรินทร์  จารุกุลรัตนวัฒน์  (-)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่
สายใน 2825 ต่อ 108
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 108
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 09-2251-6692
อีเมล์ sirikan-orn@outlook.co.th
นายพรชัย  ผิวฝ้าย  (-)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี
สายใน 2825 ต่อ 107
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 107
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-9786-9568
อีเมล์ sakamporn@gmail.com
นางสาวพิมพาภรณ์  ผึ้งพันธุ์  (-)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
สายใน 2825 ต่อ 113
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 113
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-3785-1810
อีเมล์ -
นายทินกร  ทองภูธรณ์  (-)
เจ้าพนักงานพัสดุ งานพัสดุ
สายใน 2825 ต่อ 0
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 0
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-5750-6456
อีเมล์ -
นายธีรนันต์  เจริญศิริมณี  (-)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์
สายใน 2825 ต่อ 119
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 117
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-1481-5600
อีเมล์ -
นางณัชชา  จงกลสิริกุลพร  (-)
วิศวกรชลประทาน ส่วนยุทธศาสตร์
สายใน 2825 ต่อ 118
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 118
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-6202-7705
อีเมล์ -
นายสรายุทธ  อิ่มใจ  (-)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
สายใน 2825 ต่อ 126
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 126
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-6571-8676
อีเมล์ e.sarayut@gmail.com
นางสาวชญาณี  ขลุกเอียด  (-)
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
สายใน 2825 ต่อ 110
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 110
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-9977-9812
อีเมล์ -
นางวรกมล  คล้ายคลึง  (-)
เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
สายใน 2825 ต่อ 114
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 114
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-4728-5972
อีเมล์ -
นางสาวเบญจวรรณ  สุขประสิทธิ์  (-)
เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
สายใน 2825 ต่อ 120
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 120
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 08-4639-4571
อีเมล์ -
นางสาวอุษณีย์  ปานแดง  (-)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
สายใน 2825 ต่อ 117
โทร. 0-2669-3775 ต่อ 117
แฟกซ์ 0-2669-1460
มือถือ 09-2809-2624
อีเมล์ -