กองการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Division)
http://kromchol.rid.go.th/fad
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
VPN 3031, 3032
นางสาววรรณา  ศศิโรจน์   (ผอ.งบ.)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
สายใน 2230
โทร. 0-2241-3355
แฟกซ์ 0-2241-4507
มือถือ 06-5519-3028ม 08-9886-3766
อีเมล์ toy_ta@yahoo.com
นางชัชวรรณ  สมบุญ  (ฝบท.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (รก.)
สายใน 2336
โทร. 0-2241-5060
แฟกซ์ 0-2241-5060
มือถือ 09-4995-6639
อีเมล์ chatcha333@hotmail.com
นางเรวดี  สวนมะม่วง  (ธก.งบ.)
หัวหน้างานธุรการ
สายใน 2336
โทร. 0-2241-5060
แฟกซ์ 0-2241-5060
มือถือ 08-9229-2954
อีเมล์ -
นางสาวจุฑารัตน์  อังประทีปชัย  (งบ.งบ.)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สายใน 2358
โทร. 0-2241-7559
แฟกซ์ 0-2241-7559
มือถือ 
อีเมล์ -
นางชัชวรรณ  สมบุญ  (บส.งบ.)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 2336
โทร. 0-2241-5060
แฟกซ์ 0-2241-5060
มือถือ 09-4995-6639
อีเมล์ chatcha333@hotmail.com
นางสาวปวีณา  ควรชัยตระกูล  (พด.งบ.)
หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 2358
โทร. 0-2241-7559
แฟกซ์ 0-2241-7559
มือถือ 08-3122-0416
อีเมล์ kpraweena@hotmail.com
นางสุดสงวน  ศรีอนันต์  (ผคง.งบ.)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ
สายใน 2482
โทร. 0-2241-0063
แฟกซ์ 
มือถือ -
อีเมล์ -
นางอาทิตยา  ศรีทองแท้  (งป.1งบ.)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณที่ 1
สายใน 2248
โทร. 0-2243-6941
แฟกซ์ 0-2243-6941
มือถือ 08-6644-8812
อีเมล์ s.aoy-atitaya@hotmail.com
นางอาทิตยา  ศรีทองแท้  (งป.2งบ.)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณที่ 2
สายใน 2418
โทร. 0-2669-5018
แฟกซ์ 0-2669-5018
มือถือ 08-6644-8812
อีเมล์ s.aoy-atitaya@hotmail.com
นางสาวอัมพร  จำปาเรือง  (งป.3งบ.)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณที่ 3
สายใน 2626
โทร. 0-2669-5018
แฟกซ์ 0-2669-5018
มือถือ 08-6784-0616
อีเมล์ aumporn192@gmail.com
-    (งป.4งบ.)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณที่ 4
สายใน 2281
โทร. 0-2241-4429
แฟกซ์ 0-2241-4429
มือถือ 
อีเมล์ 
นางเบ็ญจมาศ  วิไลวงษ์  (ผตจ.งบ.)
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย
สายใน 2272
โทร. 0-2241-0801
แฟกซ์ 0-2241-5066
มือถือ 08-1381-7833
อีเมล์ benjamas.fad@gmail.com
นางสาวกรวรา  ขลิบนิล  (ตส.1งบ.)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 1
สายใน 2239
โทร. 0-2241-5066
แฟกซ์ 0-2241-5066
มือถือ 
อีเมล์ 
นางนภกร  หอมเกษร  (ตส.2งบ.)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 2
สายใน 2478
โทร. 0-2241-0950
แฟกซ์ 0-2241-5066
มือถือ 08-7815-1945
อีเมล์ oui1961@hotmail.com
นางจรินทร์  หล้าล้ำ  (ตส.3งบ.)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 3
สายใน 2478
โทร. 0-2241-0950
แฟกซ์ 0-2241-5066
มือถือ 08-9144-2670
อีเมล์ jarin2510@hotmail.com
นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง  (ผงจ.งบ.)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
สายใน 2339
โทร. 0-2241-5134
แฟกซ์ 0-2669-0980
มือถือ 08-4874-6091
อีเมล์ suntaree_y@hotmail.com
นางจิตรตรา  จันทร์เด่นแสง  (งด.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายเงินเดือน
สายใน 2339 ,2497
โทร. 0-2241-5134
แฟกซ์ 0-2669-0980
มือถือ 08-9924-5609
อีเมล์ -
นางสาวพรสวรรค์  จันเทศ  (คจ.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายค่าจ้าง
สายใน 2339 ,2497
โทร. 0-2241-5134
แฟกซ์ 0-2669-0980
มือถือ 08-5122-5205
อีเมล์ -
นางจิตรตรา  จันทร์เด่นแสง  (พร.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและสวัสดิการ
สายใน 2339 ,2497
โทร. 0-2241-5134
แฟกซ์ 0-2669-0980
มือถือ 08-9924-5609
อีเมล์ 
นายสุนทร  เพ็งภาค  (บน.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ
สายใน 2339 ,2497
โทร. 0-2241-5134
แฟกซ์ 0-2669-0980
มือถือ 08-9222-3877
อีเมล์ stp1915@gmail.com
นางศิริรัตน์  เริ่มยินดี  (ผกง.งบ.)
ผู้อำนวยการส่วนการเงิน
สายใน 2451
โทร. 0-2241-0258
แฟกซ์ 0-2669-3561
มือถือ 08-9145-3232
อีเมล์ sirirating39@gmail.com
นางบุศรินทร์  โตโพธิ์ไทย  (บง.1งบ.)
หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายเงินที่ 1
สายใน 2250
โทร. 0-2241-0954
แฟกซ์ 0-2669-3561
มือถือ 08-1644-5558
อีเมล์ bankbestbam@yahoo.com
นางวัชรีย์  บัวจีบ  (บง.2งบ.)
หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายเงินที่ 2
สายใน 2225
โทร. 0-2243-6911
แฟกซ์ 0-2669-3561
มือถือ -
อีเมล์ -
นางกมลทิพย์  เลิศลักขณาวงศ์  (รจ.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายรับ - จ่ายเงิน
สายใน 2727 ,2422
โทร. 0-2241-0252
แฟกซ์ 0-2241-0252
มือถือ 08-1611-5276
อีเมล์ jeab3370@hotmail.com
นางบุศรินทร์   โตโพธิ์ไทย  (ทร.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายเงินทดรองราชการ
สายใน 2930 ,2422
โทร. 0-2667-0930
แฟกซ์ 0-2241-0252
มือถือ 08-1644-5558
อีเมล์ bankbestbam@yahoo.com
นางชลอารีย์  วาสินานนท์   (ผนง.งบ.)
ผู้อำนวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ
สายใน 2283
โทร. 0-2241-0254
แฟกซ์ 0-2241-0254
มือถือ 08-1649-3870
อีเมล์ chonaree.w@hotmail.com
นางยุวดี  ใจซื่อตรง  (จท.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
สายใน 2434
โทร. 0-2241-0254
แฟกซ์ 0-2241-0254
มือถือ 08-5161-8749
อีเมล์ clear_titirat@hotmail.com
นางสาวบุษญา  วรรณอุ่น  (จก.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น
สายใน 2337
โทร. 0-2241-0254
แฟกซ์ 0-2241-0254
มือถือ -
อีเมล์ 
นางสาวสิริลักษณ์  สมสกุล  (บท.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
สายใน 2434
โทร. 0-2241-0254
แฟกซ์ 0-2241-0254
มือถือ 08-6992-7163
อีเมล์ sirirak_som@hotmail.com
นางยุวดี   ใจซื่อตรง  (บก.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น
สายใน 2337
โทร. 0-2241-0254
แฟกซ์ 0-2241-0254
มือถือ 08-5161-8749
อีเมล์ clear_titirat@hotmail.com
นางสมศรี  ธรรมอาชีพ   (ผบช.งบ.)
ผู้อำนวยการส่วนบัญชี
สายใน 2353
โทร. 0-2241-4835
แฟกซ์ 0-2241-3024
มือถือ 08-6970-5983
อีเมล์ somsri-see@hotmail.com
นางวาสนา  ณ โอสถ  (บช.1งบ.)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีงบประมาณที่ 1
สายใน 2248
โทร. 0-2243-6943
แฟกซ์ 0-2241-3024
มือถือ -
อีเมล์ -
นางสาวเสาวนีย์  ยงสมบูรณ์  (บช.2งบ.)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีงบประมาณที่ 2
สายใน 2447
โทร. 0-2241-7556
แฟกซ์ 0-2241-3024
มือถือ 08-9027-9369
อีเมล์ -
นางลำภู  ปานป้อมเพชร  (ทจ.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและจัดเก็บเอกสาร
สายใน 2448
โทร. 0-2243-6943
แฟกซ์ 0-2241-3024
มือถือ 08-6893-2799
อีเมล์ lumpoo_pan@hotmail.com
นางจรินทร์   หล้าล้ำ  (วบ.1งบ.)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลบัญชีที่ 1
สายใน 2316
โทร. 0-2241-0064
แฟกซ์ 0-2241-3024
มือถือ 08-9144-2670
อีเมล์ jarin2510@hotmail.com
นางสาวรัดใจ  รัตนบริบูรณ์ลาภ  (วบ.2งบ.)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลบัญชีที่ 2
สายใน 2316
โทร. 0-2241-0064
แฟกซ์ 0-2241-3024
มือถือ 09-5735-8088
อีเมล์ radjai502@hotmail.com
นางกนกวรรณ  ธนาเลิศสมบูรณ์   (ผพค.งบ.)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง
สายใน 2503
โทร. 0-2669-0968
แฟกซ์ 0-2669-0968
มือถือ 08-0593-6128
อีเมล์ kanokwan.thb@gmail.com
นางสิรภัทร  สุขประสงค์  (พง.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเงินและบัญชี
สายใน 2419
โทร. 0-2243-6954
แฟกซ์ 0-2243-6954
มือถือ -
อีเมล์ -
นางนาทหทัย  กันทะมา  (ตป.งบ.)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
สายใน 2303
โทร. 0-2243-6954
แฟกซ์ 0-2243-6954
มือถือ 
อีเมล์