กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นายสัณฐิต   พีรานนท์  (ผอ.ปพ.)
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สายใน 2341 ,2349
โทร. 0-2241-1045
แฟกซ์ 0-2243-1413
มือถือ 08-6309-4683
อีเมล์ sunthit@yahoo.com
นางนริศรา  พันธรัตน์  (ฝบท.ปพ.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2341 ,2349
โทร. 0-2241-1045
แฟกซ์ 0-2243-1413
มือถือ 08-1370-7519,08-6769-2333
อีเมล์ narissara.4311@gmail.com
นายพีรสิชฌ์  อนันต์วณิชย์ชา   (ผวศ.ปพ.)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
สายใน 2341 ,2349
โทร. 0-2241-1045
แฟกซ์ 0-2243-1413
มือถือ 08-1829-4590
อีเมล์ san_eng4311@gmail.com
นายภาสกร  ภู่พันธ์ศรี  (-)
-
สายใน 2341 , 2340
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-4099-5687
อีเมล์ passakorn_29@hotmail.com
นายเมฆ  เมฆขาว  (-)
-
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-6975-6005
อีเมล์ huggy_9@hotmail.com
-    (ผกพ.ปพ.)
ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ
สายใน 2341 ,2349
โทร. 0-2241-1045
แฟกซ์ 0-2243-1413
มือถือ 
อีเมล์ 
นายสาโรช  งูทิพย์  (-)
-
สายใน 2341 , 2340
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-0601-5577
อีเมล์ s.ngootip@hotmail.com
นางสาวจันทร์จิรา  อักษรณรงค์  (-)
-
สายใน 2341 , 2340
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-6400-4851
อีเมล์ nam_misue@hotmail.com
นายวัชริทธิ์  ขวัญพุฒ  (-)
-
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-6641-8768
อีเมล์