ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information of Communication Technology Center)
http://kromchol.rid.go.th/itc
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
VPN 3333, 3700
นายวัชระ  เสือดี  (ผอ.ทส.)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สายใน 2841 ,2488
โทร. 0-2669-5015
แฟกซ์ 0-2243-1320
มือถือ 08-4874-6082
อีเมล์ 
นายสมนึก  จิระศิริโสภณ  (ผชช.ทส.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
สายใน 2960
โทร. 0-2669-3725
แฟกซ์ 0-2243-0966
มือถือ 06-1420-1645
อีเมล์ somnukj@mail.rid.go.th
นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช  (ผชช.สส.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สายใน 2288 ,2712
โทร. 0-2241-2274
แฟกซ์ 0-2243-6933
มือถือ 09-2280-1865
อีเมล์ kriangp@mail.rid.go.th
นางวัชรา  พรหมนารถ  (ฝบท.ทส)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2514
โทร. 0-2243-6970
แฟกซ์ 0-2243-6933
มือถือ 08-1705-5379
อีเมล์ watchara_prom@mail.rid.go.th
นางสาวสุวิชา  ชลายนเดชะ  (ธก.ทส.)
หัวหน้างานธุรการ
สายใน 2312 ,2455
โทร. 0-2241-4785
แฟกซ์ 0-2243-6933
มือถือ 08-6772-2358
อีเมล์ suvichad@mail.rid.go.th
นางสาวระเบียบ  สุขมุข  (บส.ทส.)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 2431
โทร. 0-2241-5158
แฟกซ์ 0-2243-6933
มือถือ 08-5043-6649
อีเมล์ person.itc@mail.rid.go.th
นางสาวประดับ  ชีชนะ  (งบ.ทส.)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สายใน 2838
โทร. 0-2241-4785
แฟกซ์ 0-2243-6933
มือถือ 08-9796-3479
อีเมล์ pradubc@mail.rid.go.th
นางปิยะนุช  ปานเกษม  (พด.ทส.)
หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 2780 ,2614
โทร. 0-2241-2327
แฟกซ์ 0-2241-7279
มือถือ 08-3197-6432
อีเมล์ -
นางไขแสง  วิภาโตทัย  (ผยม.ทส.)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
สายใน 2516
โทร. 0-2241-7280
แฟกซ์ 0-2241-7280
มือถือ 08-4700-5317
อีเมล์ kaisaeng@mail.rid.go.th
นางวรรณี  รัตนกิจ  (ยศ.ทส.)
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
สายใน 2516
โทร. 0-2241-7280
แฟกซ์ 0-2241-7280
มือถือ 08-1935-4868
อีเมล์ wrattanakij@mail.rid.go.th
นายพิชิต  ขุมทรัพย์  (มท.ทส.)
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี
สายใน 2259
โทร. 0-2669-3975
แฟกซ์ -
มือถือ 08-6533-2385
อีเมล์ pichit_khumsap@yahoo.com
นายราชพล  หิรัญรักษ์  (ผคค.ทส.)
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สายใน 2779
โทร. 0-2669-5035
แฟกซ์ 0-2667-0972
มือถือ 08-1614-7867
อีเมล์ rachapolh@hotmail.com
นายสิริวัฒน์  หญีตสอน  (บค.ทส.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สายใน 2468 ,2952
โทร. 0-2243-1096
แฟกซ์ 08-9956-7076
มือถือ 08-9076-2381
อีเมล์ siriwat_ys@hotmail.com
นางชุติมาศ  น่วมอินทร์  (ตค.ทส.)
หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สายใน 2259
โทร. 0-2669-5035
แฟกซ์ 0-2669-3975
มือถือ -
อีเมล์ -
นางรดา  รุจิณรงค์  (ผสภ.ทส.)
ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
สายใน 2470
โทร. 0-2243-6972
แฟกซ์ 0-2243-6972
มือถือ 08-4874-6053
อีเมล์ dpd0406@hotmail.com ,dpd0406@gmail.com
ว่าที่ ร.ต.หญิงณฐมน  อยู่เล่ห์  (สบ.ทส.)
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สายใน 2844
โทร. 0-2243-6972
แฟกซ์ 0-2243-6972
มือถือ 08-1651-2059
อีเมล์ nattha03@gmail.com
นางอัจฉรา  ดาวัน  (สภ.ทส.)
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สายใน 2515
โทร. 0-2243-6971
แฟกซ์ 0-2243-6962
มือถือ 08-4656-7896
อีเมล์ ridgis55@gmail.com
นายภาคภูมิ  อิงคปรัชญากุล  (ผสท.ทส.)
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
สายใน 2244
โทร. 0-2241-1012
แฟกซ์ 0-2243-0966
มือถือ 08-4874-6056
อีเมล์ inkca@yahoo.com
นายณรงค์พล  แสงธีรกิจ  (ทค.ทส.)
หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม
สายใน 2965
โทร. 0-2243-1097
แฟกซ์ 0-2243-1097
มือถือ 09-2554-2978
อีเมล์ narongphols@mail.rid.go.th
นายณัฐวุฒิ  แสงคำ  (ตส.1.ทส)
หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน)
สายใน 2963
โทร. 0-2667-0963
แฟกซ์ 0-2243-1097
มือถือ -
อีเมล์ -
นายอำพล  โพธิ์เกษม  (ตส.2.ทส)
หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด)
สายใน 593 ,467
โทร. 0-2583-8340
แฟกซ์ 0-2583-8348
มือถือ 
อีเมล์ 
นายจรูญ  แสนสุข  (ผค.ทส.)
ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
สายใน 2485
โทร. 0-2243-1097
แฟกซ์ 
มือถือ 08-4073-2095
อีเมล์ -